Bộ phận kinh doanh độc lập

Nam Thành xây dựng thành công đội ngũ kinh doanh nhãn hàng riêng biệt (mỗi nhóm phụ trách riêng một nhãn hàng).

Với đội ngũ nhân sự nhiều kinh nghiệm có thể phân tích và tái phân bổ tốt các nguồn lực hiện tại nhằm phát triển lợi thế cạnh tranh cũng như cải thiện lợi nhuận của các nhãn hàng tại thị trường Việt Nam thông qua:

  • Chiến lược thương hiệu
  • Chiến lược tiếp thị và bán hàng
  • Chiến lược thâm nhập thị trường qua các hoạt động chi tiết.

Với đội ngũ phụ trách riêng biệt từng nhãn hàng này, việc xây dựng các chiến lược về lập kế hoạch triển khai hoạt động phát triển thị trường và việc nghiên cứu, phát triển sản phẩm phân phối sẽ được tập trung 100% và hoàn thành nhanh chóng, không bị chồng chéo với các nhóm hàng khác.